Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

З огляду на важливість пропаганди освіти та науки серед молоді для сприяння поглибленню досліджень проблем сучасної юридичної науки та становленню сучасного юриста з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних питань соціуму, на юридичному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна (далі – Факультет) приділяють особливого значення студентському науковому руху.

Традиційною формою студентської науково-дослідної роботи на Факультеті є студентський науковий гурток. Кожен рік, з урахуванням новітніх тенденцій розвитку правової науки та практики правозастосування, спільно з керівництвом студентського самоврядування та студентського наукового товариства, кафедри Факультету пропонують свій перелік наукових гуртків, які відображають можливості їх науково-педагогічного складу та бажання самих студентів.

Основною метою наукових гуртків є сприяння підвищенню рівня наукової підготовки студентів; формування у студентів інтересу до наукових досліджень; розвиток творчого, критичного мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого ставлення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основними завданнями наукових гуртків є:

- формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань за науковими напрямками діяльності відповідних кафедр;

- допомога студентам в оволодінні методикою та навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;

- обмін досвідом з організації та проведення наукової роботи серед членів студентського наукового гуртка;

- забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів.

- сприяння поглибленому вивченню в більш широкому плані навчального матеріалу, залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт кафедр;

- виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для рішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

Гуртки працюють за планом, який укладається на навчальний рік і затверджується завідувачем кафедри. План роботи наукового гуртка складається з трьох основних розділів: організаційні заходи; наукова робота; наукові заходи. Засідання кожного гуртка проводяться, як правило, раз на місяць.

Основними формами роботи студентських наукових гуртків Факультету є: засідання; зустрічі з провідними вченими та фахівцями-практиками у галузі права; участь у наукових і методологічних семінарах, круглих столах, конференціях і конкурсах; обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку.

На засіданнях наукових гуртків жваво обговорюються нагальні питання юридичної науки і практики. В закладках кафедр Факультету можливо отримати більш детальну інформацію щодо тематики конкретного гуртка, доповідачів, останніх новин та ін.

Для більшості наукових гуртків Факультету характерне написання рефератів та доповідей, їх активне обговорення, винесення кращих доповідей на студентські наукові конференції, висування студентських наукових праць на всеукраїнські та регіональні конкурси. На обговорення членами гуртка виносяться не лише індивідуальні наукові доповіді, а й доповіді, написані під керівництвом вчених групою студентів. На засіданнях гуртків студенти мають змогу зустрічатись із провідними вченими, досвідченими практичними працівниками, аспірантами і обговорювати оголошену тему, проводити дискусію з питань, які їх цікавлять.

Наукова спрямованість студентських гуртків – глибока розробка найважливіших теоретичних питань юридичної науки загалом та окремих її профілюючих напрямків. Специфічною особливістю в організації роботи гуртків є спільність наукових інтересів викладачів, студентів та аспірантів. Залучення студентської молоді у гуртки починається з першого курсу протягом всього навчання студента на Факультеті.

Широко практикується проведення спільних засідань наукових гуртків Факультету з однопрофільними гуртками інших навчальних закладів, зокрема Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Харківського національного університету внутрішніх справ.

Студенти Факультету беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з юридичних наук, досягаючи при цьому суттєвих результатів. Так, у 2015/ 2016 навчальному році студентка Факультету Я.В. Олійник здобула на цьому конкурсі диплом ІІ ступеня, а вже в наступному, 2016/2017 навчальному році, стала його переможцем (науковий керівник – д.ю.н., проф. В.О. Серьогін). Натомість студентка К.С. Коломоєць за підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі права у 2018/2019 навчальному році здобула перемогу, а в 2019/2020 навчальному році отримала диплом ІІ ступеня (науковий керівник – к.ю.н., доц. А.М. Гужва). Крім того, у 2019/2020 навчальному році диплом ІІ ступеня отримала студентка М.Г. Артамонова (науковий керівник – к.ю.н., доц. Ю.В. Градова), а диплом ІІІ ступеня – студент С.І. Фойт (науковий керівник – д.ю.н., проф. О.О. Житний). У 2020/2021 навчальному році студентки А.О. Александрова (науковий керівник – к.ю.н., доц. Ю.В. Градова) і П.А. Литвинова (науковий керівник – к.ю.н., доц. Н.А. Жук) здобули дипломи ІІ ступеня, а студенти Р.В. Зуєв і Д.О. Пишнограєв (гауковий керівник – к.ю.н., с.н.с. І.В. Воронова) – дипломи ІІІ ступеня.

Вже традиційною стала участь команд Факультету в Міжнародному студентському саміті, який щорічно проводиться на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за підтримки Асоціації українських правників. У 2017 році команда Факультету в складі Я.В. Олійник, В.С. Годунова та О.В. Явкуна одержала на цих змаганнях диплом ІІІ ступеня, а в 2018 році команда у складі Я.В. Олійник і А.В. Морі повторили цей результат. У 2019 році команда у складі М.Г. Артамонової, П.Р. Бортнік та Я. В. Олійник здобула перемогу на цьому саміті, а в 2021 році команда у складі С. М. Василенко і М.А. Турченко перемогла в ньому знову, підтвердивши високий науковий рівень каразінської правничої школи.

Координацію та забезпечення науково-дослідної роботи нової генерації правників здійснює Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТС) Факультету. Діяльність НТС безпосередньо спрямована на пропаганду освіти та науки серед молоді, сприяння поглибленню досліджень проблем сучасної юридичної науки з боку талановитих студентів, оптимізацію процесу виховання сучасного юриста – майбутнього професіонала з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних злободенних питань соціуму. Головою НТС є доцент кафедри конституційного і муніципального права к.ю.н., доц. Ю.В. Градова. Координацію роботи наукових студентських гуртків на Факультеті, взаємодію керівництва Факультету з НТС забезпечує заступник декана з наукової роботи д.ю.н., проф. В.О. Серьогін.