Аспірантура

Юридичний факультет на сьогодні концентрує усі наявні зусилля на високоякісній підготовці здобувачів докторів філософії (PhD) (третього рівня вищої освіти) факультету з метою отримання у майбутньому власних професійних наукових та педагогічних кадрів, здатних проводити самостійно наукову роботи на рівні загальновизнаних світових вимог та стандартів.

Підготовка наукових кадрів юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, здійснюється згідно з чинним законодавством на основі затверджених відповідних освітньо-наукових програм підготовки здобувачів доктора філософії (PhD) (третього рівня вищої освіти) за спеціальностями: 081 «Право», 293 «Міжнародне право».

Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових цінностях та принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини. Теоретичний зміст предметної області складає формування знань про основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності та принципи, а також природу і зміст правових інститутів базових галузей права; етичні стандарти правничої професії. Предметні напрямами досліджень в межах спеціальності 081 Право юридичного факультету:

 1. Теорія та філософія права; порівняльне правознавство; історія права та держави
 2. Конституційне право; муніципальне право
 3. Цивільне право та цивільний процес, сімейне право; міжнародно-правовий у сфері приватного права
 4. Адміністративне право і процес; фінансове право
 5. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 6. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Вивчення міжнародного права та його джерел ґрунтується на загальних принципах міжнародного спілкування, правових цінностях, в основу яких покладено права та основоположні свободи людини. Теоретичний зміст предметної області складає формування знань про основи поведінки держав, націй і народів, міжнародних міжурядових організацій, державоподібних утворень, транснаціональних корпорацій; міжнародне правотворення; тлумачення та застосування норм і принципів міжнародного права; природу і зміст правових інститутів галузей міжнародного права; галузі міжнародного права; етичні стандарти правничої професії.

Предметні напрями досліджень у межах спеціальності 293 «Міжнародне право» юридичного факультету:

 1. Природа та розвиток міжнародного права. Міжнародне право у XXI столітті.
 2. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом держав.
 3. Доктрина суверенітету в процесі еволюційного розвитку.
 4. Міжнародна система та міжнародний правопорядок.
 5. Дослідження теоретичних і практичних проблем, що стосується створення парадигми нового світового порядку та місця в ньому міжнародного права.
 6. Галузі міжнародного права (право міжнародної відповідальності, право зовнішніх зносин, право міжнародної безпеки, право міжнародних організацій, міжнародне право прав людини, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право, міжнародні суди і трибунали, міжнародне процесуальне право).
 7. Право Європейського Союзу.
Керівництво університету та факультету підтримує, заохочує та стимулює науковців і молодих вчених до захисту їх затверджених дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора юридичних наук, кандидата юридичних наук, доктора філософії. За умови наявності вакантних місць, виконаної індивідуальної освітньої та наукової програми підготовки, успішно захищеної дисертації та особистого бажання науковця можливий позитивний розгляд його питання щодо майбутнього працевлаштування на юридичному факультеті університету, який має свою понад двохсот річну історію.