НАУКОВА ШКОЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

З відновленням у 2004 році юридичного факультету почалося формування власних наукових правничих шкіл. Однім із найбільш потужних напрямків стало формування адміністративно-правової школи. Засновником такої школи по праву вважається декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Т.Є.Кагановська. Її авторству належить понад 200 друкованих праць, вона є автором одноосібної монографії та співавтором навчальних посібників «Адміністративне право України», «Держава у правовому вимірі», котрий став переможцем щорічного конкурсу літератури, що проводиться у ХНУ імені В.Н. Каразіна, у номінації «підручники для ВНЗ».

Крім власних наукових здобутків у сфері правового регулювання державної служби та кадрового забезпечення державного управління, Т.Є. Кагановська виховала цілу низку учнів. Під її керівництвом було захищено шість дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та одну докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Зокрема, під її керівництвом підготували і захистили кандидатські дисертації такі викладачі юридичного факультету, як І.А. Пахомова, Т.В. Хабарова, В.М. Пилаєва, а докторський ступінь отримав О.О. Навроцький. Проблематику наукової школи в напрямі фінансового права розвивають доктори юридичних наук Г.В. Россіхіна та І.В. Солошкіна.

Значний внесок у становлення та розвиток каразінської школи адміністративного права зробили й доктори юридичних наук Д.М. Лук’янець, К.В. Ростовська, а також кандидат юридичних наук Н.В.Гришина. Спектр наукових інтересів каразінської школи адміністративного права охоплює практично усі аспекти адміністративного права, у тому числі проблеми правового регулювання організації виконавчої влади, державної служби, антикорупційної політики, правоохоронної діяльності, юридичної відповідальності в адміністративному праві, а також методології наукових досліджень у сфері адміністративного права. Завдяки цьому створено повноцінну навчально-методичну базу для навчальних дисциплін адміністративно-правового циклу, що дає можливість оперативного та повноцінного запровадження наукових здобутків у навчальний процес. На впровадження у навчальний процес сучасних досягнень науки адміністративного права, практики створення та реалізації новітнього адміністративного законодавства, спрямована розроблена доктором юридичних наук, професором Д.М. Лук’янцем,навчальна дисципліна «Актуальні питання адміністративного права».

Розвиток каразінської школи адміністративного права отримав новий поштовх із створенням на юридичному факультеті спеціалізованої вченої ради Д 64.051.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захистудисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансовеправо; інформаційне право. Це дало змогу забезпечити повний цикл підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в галузі адміністративного права. За час існування спеціалізованої вченої ради булозахищено три докторських та більше десяти кандидатських дисертацій за відповідною спеціальністю. На сьогодні зазначену спеціалізовану вчену радуочолює представник каразінської школи адміністративного права, доктор юридичних наук О.О. Навроцький.

Науковий потенціал каразінської школи адміністративного права дає можливість проводити повноцінні науково-дослідні роботи, прикладом якихможе служити успішно завершена у 2019 році планова НДР «Реформування адміністративного права в умовах сучасних соціально-політичних трансформацій». Тільки в межах даної науково-дослідної роботи, членами творчого колективу на чолі з Т.Є. Кагановською було підготовлено дві наукові монографії, п’ятдесят шість наукових публікацій у періодичних наукових виданнях та тридцять дві доповіді на різноманітних наукових конференціях.

Визнання каразінської школи адміністративного права проявляється і втому, що її представники беруть активну участь у науково-експертній діяльності. Так, доктор юридичних наук, професор Т.Є. Кагановська є членом експертної ради з права МОН України та заступником голови Науково-методичної комісії 6 (НМК 6) з бізнесу, управління та права МОН України, адоктор юридичних наук, професор Д.М. Лук’янець є членом науково-консультативної ради при Верховному Суді.