Спеціалізовані вчені ради

У 2015 році згідно з Наказом МОН № 1328 від 21 грудня 2015 року відкрита спеціалізована вчена рада Д 64.051.28 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Відкриття спеціалізованої вченої ради Д 64.051.28 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна продиктовано необхідністю забезпечення органічної єдності змісту освіти з практичними потребами юридичної діяльності, яке здійснюється шляхом спрямування фундаментальних та прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження новітніх навчальних методик та технологій, форм і методів здійснення юридичної діяльності, підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, розвитку різних форм наукової співпраці, участі у нормотворчому процесі.

У 2016 році згідно з наказом МОН № 1222 від 07.10.2016 року у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна утворено спеціалізовану вчену раду К 64.051.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком на три роки та затверджено її склад.

Відкриття спеціалізованої вченої ради обумовлено наявними позитивними результатами роботи постійно діючої аспірантури із зазначених спеціальностей, позитивним досвідом роботи спеціалізованої вченої ради К 64.051.28, в якій уже було вдало представлено спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, а також потужним колективом науковців-фахівців кримінально-правового циклу правових наук, які очолюють та є представниками відомих вітчизняних наукових шкіл з всебічного дослідження проблем злочинності та її протидії в сучасних умовах розбудови дійсно правової держави в Україні.

За рішенням Колегії МОН 13.12.2016 року утворено спеціалізовану вчену раду К 64.051.31 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій за спеціальностями 12.00.01 «Теорія держави і права; Історія держави і права» та 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».

У відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна засновано спеціалізовану вчену раду К 64.051.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» терміном дії до 31 грудня 2020 року.