Наукова робота ККПД

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ


28 жовтня 2022 року було проведено перше вступне заняття студентськогонауково-практичного гуртка кафедри кримінально-правових на платформіZOOMдлястудентів2та3курсуюридичногофакультету.Уроботіприймали участь викладачі кафедри: д.ю.н., проф. Храмцов О.М. д.ю.н.,проф. Харченко, д.ю.н. доц. Шайтуро О.П., д.ю.н. доц. Слінько Д.С., к.ю.н.доц. Рибалко Г.С., к.ю.н., доц. Бондаренко О.О., аспірант кафедри, адвокатРіякоЄ.О..

Присутнім було доведено мету студентського науково-практичногогуртка, яка полягає у залученні студентів до проведення науково-дослідноїдіяльності, участі у наукових проектах, науково-практичних заходах таконкурсах, створення умов для творчого зростання у процесі навчання іоволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар’єрногоросту.

Завданнямстудентськогонауковогогуртка:

–поглибленнязнаньздисциплін,яківивчаються,заобранимфахом;

–розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, набуття навиківдослідницькоїроботитарозширення кругозорутаерудиції;

–участьчленівгурткатаіншихстудентівунауково-практичнихконференціях,семінарах,круглихстолахтаконкурсах;

–організаціятапроведеннязустрічейтамайстер-класівзпровідниминауковцями та викладачами вищих навчальних закладів, представникамиорганівдержавноївлади,адвокатами,прокурорамиекспертамитафахівцямив площинісучасних технологій;

–проведенняспільнихнауковихдослідженьзаучастювикладачівтастудентів

–розробленнястудентськихпроектівтапідтримкаїхреалізації.


Науковий потенціал кафедри дозволяє вести якісну науково-дослідну роботу з вивчення актуальних проблем протидії злочинності в сучасних умовах розбудови правової держави в Україні. Вивчення проблем злочинності ґрунтується на правових цінностях та принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини. З цією метою обрана єдина науково-дослідна тематика кафедри «Комплексні дослідження проблем злочинності та окремих видів злочинів на основі верховенства права (номер державної реєстрації 0116U000916). Раніше на базі кафедри було успішно проведено науково-дослідні роботи з вивчення особи сучасного злочинця, проблем оптимізації розкриття та розслідування злочинів («Особа злочинця: криміналістичне та кримінологічне дослідження» (номер державної реєстрації 0112U001041), «Теоретичні та практичні засади підвищення ефективності протидії економічній злочинності» (номер державної реєстрації 0111U001445). Уся науково-дослідна робота кафедри проводиться відповідно до плану НДР факультету. Напрями фундаментальних і прикладних досліджень, тематика планів НДР в цілому відображає проблеми сучасної юриспруденції з урахуванням профілю та специфіки кафедри кримінально-правових дисциплін.

На кафедрі проходять навчання здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Кафедра активно приймає участь у підготовці та атестації наукових кадрів, докторів філософії за спеціальністю 081 Право за трьома предметними напрямами досліджень: 1) кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 2) кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Науковці кафедри є членами постійно діючих спеціалізованих вчених рад, які діють на факультеті й у інших установах вищої освіти, є членами редакційних колегій наукових вітчизняних та зарубіжних фахових видань, беруть активну участь в обговоренні наукових досліджень інших вузів, готують відгуки на кандидатські і докторські дисертації, виступають офіційними опонентами при їх захисті.

Наукові дослідження проводять всі без винятку професори і доценти кафедри. За їх результатами публікуються відповідні матеріали, представляються доповіді на наукових форумах різного рівня як в ХНУ, так і в інших закладах вищої освіти України, ближнього та дальнього зарубіжжя. Кафедра успішно організовує й проводить власні наукові заходи. Так, 20 квітня 2018 року проведена XIV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства — до правової держави» за тематикою «Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри», 17 квітня 2015 року — науково-практична конференція «Профілактика корупційних злочинів», 15 квітня 2011 року — VI Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства — до правової держави» за тематикою «Теорія та практика протидії злочинності» та ін. За результатами конференцій оприлюднено збірники матеріалів на ресурсі відкритого доступу, який розміщено на сервері Центральної наукової бібліотеки в мережі Internet в Університетському інституційному репозитарію eKhNUIR (електронний архів).

До науково-дослідної роботи активно залучається студентська молодь. Науковці кафедри тісно співпрацюють зі Студентським науковим товариством юридичного факультету, організують спільні наукові заходи різного рівня, залучаються до проведення наукових гуртків кафедри. Щорічно проводяться наукові студентські конференції, в яких активну участь беруть студенти під керівництвом викладачів кафедри. Кращі доповіді і виступи можуть бути представлені на Всеукраїнській науковій конференції студентів, олімпіадах.

Постійно діючим є науковий гурток кафедри кримінально-правових дисциплін. Членом наукового гуртка кафедри може бути будь-який студент, який виявив власне бажання проводити науково-дослідну роботу в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права та інших навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі. Метою діяльності наукового гуртка є прищеплення навичок науково-дослідної роботи, залучення до поглибленого вивчення і дослідження актуальних наукових проблем сучасності, поглиблення знань студентів із навчальних дисциплін «Кримінальне право України», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право України», «Кримінальне процесуальне право», «Криміналістика» та інших дисциплін, що викладаються кафедрою. Основними завданнями наукового гуртка є: підвищення якості підготовки фахівців; оволодіння студентами методами наукового пізнання, поглиблене та творче засвоєння навчального матеріалу; розвиток творчого мислення, розширення наукового кругозору та формування наукового світогляду членів гуртка; вироблення у студентів стійких навичок самостійної дослідної діяльності; вміння використовувати теоретичні знання у практичній діяльності; виховання у студентів потреби у постійному удосконаленні знань, які були отриманні у процесі навчання.

До проведення засідань гуртка залучаються провідні науковці юридичного факультету, університету, інших навчальних закладів, досвідчені практичні працівники (судді, адвокати, прокурори, слідчі, працівники органів правопорядку, правозахисники та інші).

Фахівці кафедри кримінально-правових дисциплін розвивають власні наукові школи, зокрема: 1) д. ю. н., проф. Житний О. О. започаткував наукову школу з дослідження теоретичних проблем кримінальної відповідальності й звільнення від неї, темпоральних і просторових властивостей закону про кримінальну відповідальність, практики кримінально-правової охорони, міжгалузевих й міжсистемних зв’язків кримінального права України, 2) д. ю. н., проф. Даньшин М. В. — дослідження окремих теоретика-методологічних основ криміналістичної науки, зокрема природи, предмета та місця криміналістики у системі сучасного наукового знання; вивчення взаємопроникнення криміналістики та теорії ОРД; 3) д. ю. н., проф. Храмцов О. М. — теоретичних та практичних проблем кримінологічної політики, кримінологічних засад законодавства про кримінальну відповідальність, кримінально-правового та кримінологічного забезпечення протидії насильницькій злочинності. Наукові розробки фахівців кафедри використовуються в діяльності вітчизняних правоохоронних органів, суду, прокуратури, адвокатури, тощо, з метою розбудови в Україні дійсно правової держави з розвинутими демократичними цінностями, що гарантують права та свободи як окремої людини так і інтересів держави в цілому.