Кафедра міжнародного і європейського права

Кафедра міжнародного і європейського права є базовим структурним підрозділом юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність зі спеціальностей 293 Міжнародне право, 081 Право, Каразінської школи бізнесу і здійснює науково-дослідну діяльність за цими напрямами та є випусковою кафедрою зі спеціальності «Міжнародне право».

Кафедра створена рішенням Вченої ради університету (протокол № 3901-1/ 387 від 31.08.2016 р.) за ініціативою декана, доктора юридичних наук, професора Тетяни Євгеніївни Кагановської.

З моменту утворення кафедри її очолює доктор юридичних наук, професор Сироїд Тетяна Леонідівна.

З 2017 р. відбувся перший випуск магістрів, що навчалися за спеціальністю «Міжнародне право».

У 2017 р. було відкрито аспірантуру відповідно до освітньо-професійної програми підготовки третього (доктор філософії) рівня галузі знань 29 Міжнародні відносини, спеціальності 293 Міжнародне право.

У 2020 р. відбувся перший випуск бакалаврів за спеціальністю «Міжнародне право».

На сьогоднішній день на кафедрі працює 13 викладачів, 7 мають науковий ступінь кандидата юридичних наук, 3 – доктори юридичних наук.

Кафедра міжнародного і європейського права забезпечує викладання обов’язкових та вибіркових дисциплін (загальна кількість освітніх компонентів – 48). Викладання здійснюється українською та англійською мовами. За рахунок цього студентський колектив факультету щорічно поповнюється іноземними студентами з Туреччини, Узбекистану, Марокко, Лівану, Нігерії, Кот-Д’Івуару та ін.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Вступ до міжнародного права», «Міжнародне публічне право», «Право Європейського союзу», «Право міжнародних договорів», «Міжнародне кримінальне право», «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне право прав людини», «Історія міжнародного права», «Історія дипломатії», «Джерелознавство історії міжнародного права», «Право зовнішніх зносин», «Права людини в міжнародному праві», «Міжнародно-правова протидія корупції», «Міжнародно-правове регулювання захисту персональних даних», «Правове регулювання співпраці України та ЄС за Угодою про асоціацію», «Міжнародно-правове забезпечення міграційних процесів» тощо.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом держави і права НАН України імені В. М. Корецького, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Харківським національним університетом внутрішніх справ, юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом права імені В. В. Сташиса Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Університетом митної справи та фінансів (м. Дніпро), Люблінським католицьким університетом імені Іоана Павла II (Республіка Польща) та іншими вищими навчальними закладами, організаціями та установами юридичного спрямування. Співпраця з ними виявляється у спільній участі в наукових конференціях, спільному написанні та рецензуванні монографій, підручників, посібників, наукових праць, статей, опонуванні дисертацій тощо.

За час існування кафедри, науково-педагогічним колективом розроблено навчально-мелодичні матеріали з дисциплін; опубліковано 11 підручників та навчальних посібників; наукові статті, в тому числі індексовані у фахових зарубіжних виданнях (Scopus і Web of Science).

Професійний розвиток викладачів кафедри підтверджується їх активною участю в навчанні, стажуванні та підвищенні кваліфікації у вищих навчальних закладах інших країн (Люблін, Польща; Варна, Болгарія). Постійний склад науково-педагогічних працівників кафедри має сертифікати - підтвердження рівня володіння англійської мовою (В 2).

Студенти освітньої програми Міжнародне право, мають можливість навчатися за обміном у Латвійському університеті (м. Рига, Латвійська Республіка). Приймати участь у міжнародних конкурсах з Міжнародного гуманітарного права, Міжнародному конкурсі судових дебатів з міжнародного публічного права (Jessup) та ін. Мають можливість проходити практику у почесних консульствах, розташованих у місті Харкові, в Харківській правозахисній групі, Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях тощо. Крім того, фаховий рівень випускників підсилюється поглибленим знанням кількох іноземних мов.