Наукова робота ККМП

Кафедра конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна спільно з Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України запрошує взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України», що відбудеться 23 квітня 2021 року у м. Харкові в рамках реалізації проекту Модуль Жана Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» за фінансової підтримки Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуалізації та культури Європейської Комісії ЄС.

До участі в конференції запрошуються вчені, практичні працівники, представники органів публічної влади, громадських організацій, а також докторанти, аспіранти, студенти та інші здобувачі вищої освіти.

Конференція має на меті розгорнути всебічну наукову дискусію щодо сучасного стану, проблем і перспектив муніципальної реформи в Україні, а також щодо регіоналізації як однієї з перспективних моделей децентралізації публічної влади в межах європейської інтеграції України.

Роботу конференції планується організувати за такими секціями:

1. Регіоналізація в європейському політико-правовому дискурсі: «старий» і «новий» регіоналізм.

2. Конституційно-правові засади регіоналізації.

3. Регіоналізація як форма децентралізації: досвід країн ЄС.

4. Регіоналізація як перспективний напрямок децентралізації в Україні.

5. Проблеми перерозподілу владних повноважень та їх матеріально-фінансового забезпечення в межах регіоналізації.

6. Вплив регіоналізації на систему міжнародного та національного права: галузеві аспекти.

Конференцію буде проведено дистанційно, на платформі Google-meet за посиланням 23 квітня 2021 р., початок о 15.00.

За підсумками конференції планується видання збірника матеріалів. Участь у конференції та публікація тез у збірнику її матеріалів є безкоштовними для учасників.

Для участі в конференції до 16 квітня 2021 р. електронною поштою на адресу v.a.seryogin@karazin.ua з поміткою «На конференцію 23.04.2021» необхідно подати:

1)відсканований оригінал заявки на участь (відповідно до зразка) у форматі JPG або PDF;

2) тези доповіді.

Оргкомітет конференції приймає тези доповідей обсягом до 5 сторінок (українською, російською або англійською мовами), набрані у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,5, усі поля – 20 мм, абзац – 12,5 мм. Бібліографічні посилання подаються в тексті у квадратних дужках.

Для осіб, які не мають наукового ступеня, ад’юнктів, аспірантів та інших здобувачів вищої освіти до тез доповіді додається рецензія наукового керівника.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці та науковому рівню, редакційно-технічним вимогам, а також направлені з порушенням встановленого строку.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ:

Адреса для кореспонденції: м. Харків, майдан Свободи 6, м. Харків, 61022, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, юридичний факультет, кафедра конституційного і муніципального права.

Організаційний комітет:

Воронов Марк Миколайович – завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент, керівник робочої групи проекту Модуль Жана Моне, співголова організаційного комітету, +380 (57) 707-50-42;

Серьогіна Світлана Григорівна – директор Науково-дослідного інституту державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, співголова організаційного комітету: +380 (57) 700-36-69;

Серьогін Віталій Олександрович – заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, професор кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор, член робочої групи проекту Модуль Жана Моне, відповідальний секретар: +380 (67) 931-50-50.

Червяцова Аліна Олегівна – доцент кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент, координатор проекту Модуль Жана Моне, +380 (57) 707-50-42.

Запрошення на конференцію

Інформаційний лист на конференцію